Giocavamo a  pincareddu, alla murra e al biliardino

Videoclip azzeccato per l'ultima fatica "Murra" dei rappers isolani Dr.Drer e i Crc Posse. Divertente allegro trascinante e cantato in dialetto !. Ancora Cagliari e le sue vie scelte come location , suggestive anche in b/n. Regia di Riccardo Dessì . Arrangiamento di Andrea Piraz.
25 gennaio 2018

ecco il testo di "Murra"

 


MURRA [SRD]
“This evening in Urzulei the Sardinian Championships of Murra
will take place and will include players 
from all part of the Mediterranean”

E m'arregordu beni candu femu pischellinu
gioghendi a totu dii a “tzaca e poni” o a nascondinu
binti piciocheddus sempri in sa 'ia
e a is otu de a merii mi tzerriàt mama mia
Gioghendi a “tapus”, gioghendi a “cursas”
nci fiant mascus, nci fiant fèminas
a chini a “cuscusoni” opuru a “pincareddu”
gioganta is piciocheddus in bidda a e in Casteddu
Partida de palloni tres-contra-a tres
e centu pallonadas a una centu-binti-sesi
no nci fiat tv, no nci fiat Playstation
torramu a domu nieddu e mama fendi strexu
no nci fiat abisòngiu de donai su Ritalin
femus a totu dii currendi e spassiendi-sì
giogus in s'arruga insandus nci-ndi fiat una surra
e imoi chi seu matucu giogu a sa murra

Ritornellu

Bàtaro, baranta! Chimbe so chimbanta!
Custu sonu a mei m'incantat atru ca Sardìnnia Canta
Batareddu! Sete sono! Trèmiu est! Ses, mudu!
Candu inghitzat custu ritmu cadentzau deu no mi studu
Chimbe chimbanta! Sete setanta! Nove Novara! Bàteru miu!
Si-dda giogat su 'èciu e si-dda giogat su pipiu
Bàtero lassa! Duru duranta! Murra bella e bò!
Su tempus ca scudit perfetu cumenti a unu discu chi sònat hip hop
Sa boxi, su ritmu, s'istintu e s'atentzioni
unu giogu chi fait parti de sa sarda traditzioni
unu giogu ca est bellu candu prus dùrat meda
si tòcant sa manu e inghìtzat sa partida!
Si giògat po giogai, no nc'èstiri dinai
antzis est a chini bincit chi ddi tòcat a cumbidai
in ierru e in istadi, cun su frius e sa callella
ajò ca dda giogaus, a bintunu est sa bella!

Ritornellu

Sa murra est illegali imoi ma tui nci pensas
ca invecis legalis funt custas machinetas
ca pigant, pigant e no tòrrant dinai
e nc'est puru chini est cumbintu de sbancai!
Mi nant Dr.Drer e issu est Giuanni,
andiamo al torneo di murra quasi tutti gli anni
Mi tzèrriu Giuanni e issu est Dr.Drer
giogaus impari a su turneu de Orthullè!

Ritornellu

--------------------------------------------------

MURRA [ENG]
“This evening in Urzulei the Sardinian Championships of Murra
will take place and will include players 
from all part of the Mediterranean”

And I well remember when I was a kid
playing “tzaca e poni” or “nascondinu” 
twenty kids playing in the street 
and at eight in the evening my mother called me
We played “tapus”, we played “cursas”
there were kids, there were girls
some were playing “cuscusoni” others “pincareddu”
boys played in the country and in the city
Football game three against three
and 100 shoots to a (Fiat) 126 
there was no tv, there was no Playstation
I came home dirty while mom was washing dishes
There was no need to prescribe Ritalin
we played and had fun all day
In those days there was a lot of street games
and now that I'm grown I play the murra

Refr.

Bàtaro, baranta! Chimbe so chimbanta!
this sound enchants me, other but Sardegna Canta
Batareddu! Sete sono! Trèmiu est! Ses, mudu!
when this lilting rhythm starts I do not turn off myself
Chimbe chimbanta! Sete setanta! Nove Novara! Bàteru miu!
the old man and the child play
Bàtero lassa! Duru duranta! Murra bella e bò!
the time that beats as perfect as a record that plays hip hop
The voice, the rhythm, the instinct and the attention
a game that is part of the Sardinian tradition
a game that is beautiful when it lasts longer
they shake hands and the game begins.
You play just to play, there is no money
indeed the winner must offer a drink to all 
in the winter and in the summer, with the cold and the heat
come on we play, the last match ends at 21!

Refr.

The murra is illegal but you think about it instead
that are legal all those machines
who take and take and do not return the money
and there is also who is convinced to win big
My name is Dr.Drer and he is Giuanni
we go to the tournament of murra most years
My name is Giuanni and he is Dr.Drer
we play together at the tournament of Orthullè

Refr.

Bella, bella, bella, ehi! Ehi! Ehi! Ehi! (x2)